Najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń samochodowych

Najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń samochodowych

Poradniki

Krajowy rynek ubezpieczeń rozwija si? bardzo dynamicznie. Co jaki? czas pojawiają się nowe firmy ubezpieczeniowe, dzięki czemu możemy liczą na bardzo konkurencyjne oferty każdego z rodzajów ubezpieczeń. A tych w przypadku ubezpiecze? samochodowych jest kilka. Przyjrzyjmy si? wi?c najwa?niejszym ubezpieczeniom w tej kategorii i sprawd?my, czy warto z nich korzysta? oraz jakie s? ich koszty.

Ubezpieczenie OC

Zdecydowanie najwa?niejszym ubezpieczeniem samochodowym dost?pnym w Polsce jest ubezpieczenie OC. Pod tym skrótem kryje si? „odpowiedzialno?? cywilna”. Ubezpieczenia OC s? jedynymi obowi?zkowymi ubezpieczeniami pojazdów w naszym kraju – ich brak wi?za? si? mo?e z kar? finansow? w wysoko?ci wielu tysi?cy z?otych. Ubezpieczenie OC ma za zadanie pokrycie wszystkich kosztów szkody, która zostanie przez nas spowodowana. Oznacza to, ?e je?li uszkodzimy naszym pojazdem inne auto, to ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty naprawy auta osoby poszkodowanej jak równie? wszystkie ewentualne koszty odszkodowa? dla poszkodowanej osoby. Musimy jednak pami?ta?, ?e je?li nie posiadamy ubezpieczenia OC lub te? prowadzili?my samochód bez uprawnie?, pod wp?ywem alkoholu czy narkotyków, to b?dziemy musieli koszty odszkodowa? i naprawy pojazdów przez nas uszkodzonych pokry? samodzielnie. Pami?tajmy te?, ?e ubezpieczenie to wcale nie musi by? kosztowne – w wielu przypadkach sk?adka roczna nie przekracza kilkuset z?otych. Istotne jest równie? to, ?e zakres ubezpieczenia OC jest okre?lony ustawowo i nie mo?e by? ni?szy, ni? okre?lony prawnie – czyli ubezpieczyciel mo?e nam zaproponowa? ubezpieczenie na minimalnym ustawowym poziomie lub w tej samej cenie doda? jakie? dodatkowe opcje – na przyk?ad auto zast?pcze dla nas na wypadek kolizji spowodowanej przez nas.

Ubezpieczenie AC

Drugim pod wzgl?dem popularno?ci rodzajem ubezpiecze? w Polsce s? ubezpieczenia AC czyli AutoCasco. Ubezpieczenie to dzia?a podobnie jak OC, jednak ochron? ubezpieczeniow? nie s? obj?ci inni uczestnicy ruchu, ale nasz pojazd. Je?li wi?c spowodujemy szkod? lub uszkodzimy auto (na przyk?ad na parkingu pod hipermarketem) to koszt naprawy zostanie pokryty przez firm? ubezpieczeniow?. Jednak musimy pami?ta? o tym, ?e zakres ubezpieczenia AC jest bardzo ró?ny i ka?da firma mo?e oferowa? zupe?nie inne warunki. W cz??ci firm wymagane mo?e by? samodzielne pokrycie kosztów niewielkich napraw, w innych mo?liwa b?dzie jedynie naprawa na cz??ciach zamiennych które nie s? markowe. Bardzo wa?n? spraw? jest wi?c dok?adne przeczytanie warunków ubezpieczenia. Pami?tajmy te?, ?e koszt ubezpieczenia AC uzale?niony jest od warto?ci pojazdu czy jego marki, a niektóre auta, w szczególno?ci te starsze, mog? nie zosta? zaakceptowane przez ubezpieczyciela do ubezpieczenia. Ubezpieczenia AC s? niemal zawsze wymagane w przypadku leasingu auta lub kredytu na wysok? procentowo warto?? pojazdu. To ubezpieczenie jest wtedy cz??ciowym zabezpieczeniem firmy finansuj?cej, a ewentualne odszkodowanie zawsze wyp?acane jest w?a?nie leasingodawcy lub kredytodawcy.

Zielona karta

Zgodnie z prawem unijnym, polisa ubezpieczenia OC opisanego na pocz?tku tego tekstu jest akceptowana na terenie ca?ej wspólnoty. Jednak nie tylko – akceptowane s? równie? polisy ubezpieczeniowe z naszego kraju w niektórych pa?stwach, o ile posiadamy wydan? tak zwan? zielon? kart?. Jest to nic innego jak potwierdzenie ubezpieczenia pojazdu, które pozwala na wjazd do pa?stw takich jak: Albanii, Macedonii, Maroka czy Mo?dawii. Do grupy tych pa?stw nale?? równie? terytoria Bia?orusi, Rosji, Czarnogóry, a z tych rzadziej przez mieszka?ców naszego kraju odwiedzanych autem: Bo?ni i Hercegowiny, Tunezji, Iranu, Turcji i Izraela. Nie nale?y zapomina? te? o terytorium Ukrainy, które odwiedza wielu z nas. Zielona karta mo?e by? wydana bezp?atnie (lub za niewielk? op?at?) przez naszego ubezpieczyciela podczas zakupu polisy OC. Je?li jednak si? na to nie zdecydujemy, to zakup samej zielonej karty mo?e by? do?? kosztowny. W szczególno?ci, je?li zdecydujemy si? na to dopiero na granicy. Warto wi?c zawsze podczas kupowania polisy OC pami?ta? o z?o?eniu wniosku o wydanie zielonej karty. Nawet je?li jej nie wykorzystamy w okresie ubezpieczenia, to warto j? mie? w dokumentach – tak na wszelki wypadek, gdyby jednak wyjazd do jednego z wymienionych wy?ej pa?stw si? pojawi?.

Ubezpieczenie NNW

Wraz z polis? OC cz?sto sprzedawane jest ubezpieczenie NNW. Pod tym skrótem kryje si? ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków. Obowi?zuje ona wszystkich pasa?erów pojazdu i kierowc? w czasie podró?y – od momentu jej rozpocz?cia do chwili zako?czenia. W czas ten najcz??ciej w??czaj? si? równie? krótkie przerwy w podró?y, na przyk?ad na tankowanie. Ubezpieczenie NNW jest bardzo tanie, dlatego warto zawsze z niego skorzysta?, je?li tylko mamy tak? mo?liwo??.

Assistance

Assistance to kolejne ciekawe ubezpieczenie, które nie kosztuje wiele, a mo?e pozwoli? nam na unikni?cie olbrzymich kosztów. Jego zadaniem (w zale?no?ci od wykupionego wariantu) jest zorganizowanie lawety, dowóz paliwa, naprawa auta na miejscu lub w warsztacie. W wariantach rozszerzonych cz?sto oferowane s? równie? hotele czy samochody zast?pcze na czas naprawy. Koszt ubezpieczenia assistance nie jest wysoki – w podstawowych wariantach mo?e zacz?? si? nawet od kilkudziesi?ciu z?otych miesi?cznie, jednak dopiero te bogatsze warianty warte s? naszej uwagi. Pami?tajmy te?, by wyje?d?aj?c za granic? wykupi? pakiet assistance, który cz?sto jest dost?pny niewysokim kosztem wraz z ubezpieczeniami turystycznymi.

Ubezpieczenie opon

Firmy ubezpieczeniowe na jesieni i wczesn? wiosn? szczególnie mocno promuj? ubezpieczenie opon. Jest to bardzo ciekawa propozycja, je?li uwzgl?dnimy stan nawierzchni na wielu krajowych drogach. Uszkodzenie opony mo?e wi?za? si? z kosztami na poziomie kilkuset z?otych (je?li uszkodzili?my jedynie ko?o) do nawet wielu tysi?cy z?otych (je?li powsta?y powa?niejsze uszkodzenia). Ubezpieczenie opon coraz cz??ciej przerzuca na ubezpieczyciela wszystkie sprawy zwi?zane z odzyskiwaniem pieni?dzy od zarz?dcy drogi, co jest dodatkowym atutem. Z ubezpieczenia opon powinni?my skorzysta? szczególnie wtedy, kiedy zdecydowali?my si? na zakup nowego i kosztownego kompletu opon, których uszkodzenie mo?e nas du?o kosztowa?.

Ubezpieczenie szyb

Podobnie jak ubezpieczenie opon oferowane jest ubezpieczenie szyb. Obejmuje ono swoim zakresem najcz??ciej wszystkie zdarzenia które sprawi?y, ?e szyba w poje?dzie zosta?a uszkodzona. Mo?e si? tak sta? na przyk?ad poprzez akt wandalizmu czy zwyk?e uderzenie niewielkiego kamienia podczas jazdy poza miastem. Koszt ubezpieczenia nie jest wysoki – cz?sto wynosi oko?o stu z?otych rocznie, a pozwala nam na zaoszcz?dzenie sporej ilo?ci pieni?dzy, je?li tego typu szkoda pojawi si? w przysz?o?ci.

Podsumowanie

Ubezpieczenia samochodowe w Polsce rozwijaj? si? z roku na rok, a oferta jest coraz bogatsza. Dla osób chc?cych minimalizowa? koszty jest to sytuacja idealna – wysoka konkurencja na rynku ubezpieczeniowym gwarantuje niskie ceny. Warto to wykorzysta? decyduj?c si? nie tylko na zakup obowi?zkowego nieubezpieczenia OC, ale te? wybieraj?c dodatkowe ubezpieczenia, takie jak chocia?by AC czy Assistance. Jak mówi stare przys?owie: „przezorny zawsze ubezpieczony”.

Artykuł powstał dzięki portalowi sex telefon

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments